כתב התחייבות רוכב אופניים – פארק תמנע


אני החתום/ה מטה מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כדלהלן :
1.  ידוע לי כי הרכיבה בשבילי פארק תמנע )להלן: "השביל"( מותרת אך ורק בשביל האופניים המסומן בשטח.
2.  ידוע לי כי חלק מהשבילים עוברים בדרכים המשותפות לרכב מנועי ולפיכך הריני מתחייב/ת לרכוב במשנה זהירות ולתת זכות קדימה לרכב מנועי ולהולכי רגל .
3.  הנני מתחייב/ת להתאים את הרכיבה לתנאי השטח וליכולותיי. קטעים בהם העבירות בהם קשה, הריני מתחייב/ת לעבור אותם רגלית .
4.  ידוע לי כי השביל נועד לרוכבים מנוסים ומיומנים בלבד וכל רוכב מתחת לגיל 12 חייב ליווי מבוגר.
5.  הריני מתחייב/ת להצטייד בציוד הבטיחות המתאים לרכיבה ולהליכה וכי האחריות על כך מוטלת עליי בלבד .
6.  ידוע לי כי הרכיבה בשעות החשכה אסורה.
7.  הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי תכנון הרכיבה בהתאם לתנאי מזג האוויר הינה באחריותי. ידוע לי כי אין לרכוב בשביל בימי גשם ואין לחצות ערוצי נחל זורמים ובימי שרב יש להימנע מרכיבה ולהישמר מהתייבשות וממכת חום.
8.  הריני מתחייב/ת לעקוב אחר השילוט המוצב בשביל ולהישמע להוראות השילוט.
9.  הנני מתחייב/ת בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך ומתן דגש משמעותי לנושא הבטיחות ואעשה כל שביכולתי על מנת למנוע מפגעים ולהימנע מנזקים .
10.  הריני מצהיר/ה כי הרכיבה בשביל היא באחריותי בלבד. אף גורם לא יהיה אחראי לכל פגיעה ונזק שייגרמו לי או למי מטעמי בשביל שבו הותרה הרכיבה ו/או בשבילים אחרים.
11.  הריני מתחייב/ת למלא אחר הוראות החברה בכל הנוגע לשמירה על הבטיחות בפארק .
12.  הריני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את התחייבויותיי הנ"ל.
 

כתב התחייבות לרוכב האופניים בפארק תמנע

Browser not supported