1. כללי
 1. אתר www.parktimna.co.il  (להלן: "האתר") הינו אתר האינטרנט הרשמי של פארק תמנע הנמצא בבעלות הבלעדית של פארק תמנע (להלן: "החברה" או "הנהלת הפארק"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות הפארק, השירותים הניתנים על ידיו, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש  כרטיסי כניסה לפארק, הזמנת אירוח (לינה ביחידות אירוח / קמפינג) ומבצעים, ופעילויות נוספות המתקיימות בפארק בתשלום, כרטיסים לאירועים, סיורים מודרכים בפארק ועוד. כל שימוש באתר כפוף להוראות התקנון המפורטים להלן (להלן: "התקנון") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין.
 2. למען הסר ספק, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח "האתר" יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים.
 3. התקנון חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן התקנון חל על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחרים.
 4. ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.
 5. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית  לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.
 6. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 7. הזמנת אירוח ו/או כרטיסים (להלן: "שירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה שקולה להזמנת אירוח / כרטיסים בכל אמצעי אחר, ומול מחלקת הזמנות של החברה.
2. הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר, מידע על שירותם ומוצרים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדיוורים ובמסרונים אם יהיו כאלה.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" או "משתמש/ים" או "הרוכש/ים" או "מזמין/ים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות העושים או יעשו שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

"מוצרים" ו"שירותים", משמעותם כל המוצרים והשירותים המופיעים באתר.

"נותן/י שירותים", משמעותם כל אנשי מקצוע, יזמים, או כל צד שלישי שפרטיו יפורסמו באתר לצורך מתן מענה ו/או הספקת שירות כלשהו ו/או הפניה מכל סוג שהיא.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר במהלך השימוש באתר.

החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.

3. תנאי השימוש באתר
 1. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד והאתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים. החברה אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותי האתר.
 2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
 3. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, שמקורו בצד שלישי כלשהו .ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.
 4. כל התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 5. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים") הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש .על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.parktimna.co.il  באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב.
 6. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
 7. החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
 8. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא ,אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
 9. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 10. לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.
 11. כל אדם שבבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר.
 12. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ולא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי תקינים.
 13. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד.
 14. חיוב הכרטיס יתבצע בהתאם למדיניות אופן התשלום המוצגת בתנאי ההזמנה.
 15. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
 16.  החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
 17. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר ו/או המפרסם דרך האתר לרבות המפרסמים כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.
 18. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תקנון זה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש לרבות באמצעות חסימתו משימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט
4. פרטי רוכש השירותים
 1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת האירוח ו/או הפעילות, תאריך, מספר אנשים / מיטות, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
 2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר.
 3. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.

נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי בעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

5. תנאי הזמנת לינה
 1. קבלת יחידת האירוח החל מהשעה 15:00, פינוי יחידת האירוח עד השעה 11:00.
 2. בימי שישי וימי חג / חול המועד / אירועים מיוחדים פינוי היחידה עד השעה 10:00.
 3. כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת הפארק בלבד ותחויב בתשלום ע"פ המחירון.
 4. הגעה ללינת קמפינג (לינת שטח) בחניון אוהלים פרטיים תתאפשר החל משעות הבוקר (ראה שעות פעילות מרכז המבקרים), ופינוי עד 14:00
 5. ביום העזיבה ניתן להמשיך ולסייר בפארק עד סיום שעות הפעילות ו/או כניסת החשיכה.  באירועים מיוחדים – תתכן הגבלת כניסה ביום העזיבה למתחם הלינה ו/או מתחם האירוע, בהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק, וללא הודעה מראש.
 6. בהגעה ללינה ביחידות אירוח וללינת קמפינג לאחר שעות פעילות מרכז המבקרים ולא יאוחר מהשעה 21:00 יש לנהוג על פי נוהל התקשרות לכונן הלינה, בטלפון: 054-9799092. לקבלת קוד כניסה לפארק והדרכה למתחם הלינה המוזמן.  הגעה מאוחרת מהשעה 21:00 תחויב בתשלום ע"פ המחירון.
 7. באחריות המזמין לעדכן שעת הגעה משוערת, לרבות הגעה לאחר שעות הפעילות המוגדרות.
 8. תינוק יחשב מי שגילו עד 3 וילד יחשב מי שגילו בין שלוש לארבע עשר שנים, בכל הקשור בהזמנת לינה ובהזמנת כרטיסים.
 9. באם מעוניינים בלול לתינוק, יש לבקש מראש (יאושר בהתאם לזמינות, וללא עלות נוספת).
 10. ארוחת הבוקר מוגשת על ידי מסעדת פארק תמנע, במסעדה, במסגרת הגדרת שעות הגשת  הארוחה. הארוחה מוגשת באופן אישי, שולחן משפחתי / קבוצתי או במזנון, על פי שיקול דעת הנהלת הפארק, וללא התחייבות להודעה מראש.
 11. בתקופה זאת, לאור ההגבלות ה"תו הסגול", ארוחת הבוקר מוגשת כשהיא ארוזה (TAKE AWAY) על פי תפריט מותאם, ונאספת על ידי האורחים בשעות המוגדרות כשעות הגשת הארוחה.
 12. חברי מועדון / ארגונים המקושרים עם הסכם הטבות / מבצעים מול פארק תמנע ייהנו מהטבות המועדון על פי תקנון רכישה שיוגדר בהתאם להסכם בין פארק תמנע ובין המועדון / הארגון.
 13. הזמנות שיבוצעו מבעוד מעוד, לא ניתן יהיה להמירם למחירי המועדון / ארגון /תושב אזור.
 14. אין כפל מבצעים. לא תאושר הנחה נוספת על מבצעים ו/או הטבות ארגונים וחברות להם הסכם מחירים עם פארק תמנע.
 15. מספר יחידות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
6. אופן ביצוע ההזמנה

ביצוע ההזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.

 1. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.
 2. פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד.
 3. *אלא אם כן צוין אחרת על סוג השירותים המבוקשים (כניסה לאתר, לינה, כרטיסים לאירועים, סיורים מודרכים ועוד) שנרכשו בתקופות שיא ו/או בכל תאריך בו תעדכן החברה את אופן תנאי ההזמנה.
 4. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להציג את מספר ההזמנה ולהזדהות בשם המזמין בהגעה לפארק (אין צורך באישור הזמנה מודפס).
 5. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע בהתאם למדיניות התשלומים בפארק (ראה "אופן תשלום").
 6. ב"הערות להזמנה" באחריות הרוכש לציין באם ירצה שהחיוב בכרטיס האשראי יתבצע בתשלומים (קיימת אפשרות של עד 3 תשלומים ללא ריבית). אם לא הועברה בקשה לתשלומים, החיוב יתבצע בתשלום אחד.
 7. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • בהתראה של 14 יום לפני מועד הלינה במקרה בו יתקיים אירוע בפארק, אף אם מועד האירוע נקבע לאחר הזמנת  העסקה ע"י המזמין, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין,
 • במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.
 • במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.
 • במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

 • המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים ללא מע"מ, עפ"י חוק המע"מ באילת. במידה ויחולו שינויים בחוק, יתווסף המע"מ בהתאם  (באתר בשפה העברית).
 • המחירים המתפרסמים באתר בשפה האנגלית נקובים בדולרים, ללא מע"מ, על פי חוק המע"מ באילת (איזור סחר חופשי).
 • במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.
 • במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר, לפיכך הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.
 • ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.
 • המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה ובהצגת דרכון הכולל כתובת עדכנית בחו"ל, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה
7. אופן התשלום
 1. בהזמנת לינה – בעונה רגילה - התשלום יתבצע במלואו במהלך 7 הימים שלפני מועד האירוח שהוזמן.
 2. בהזמנת לינה – * בתקופות שיא - התשלום יתבצע במלואו במהלך   14 הימים לפני מועד האירוח.
 3. בהזמנת כרטיסים לסיורים מודרכים – החיוב יתבצע עד 1 יום לפני מועד הסיור.
 4. בהזמנת כרטיסים למופעים / אירועים מיוחדים – החיוב יתבצע עד 3 ימים לפני מועד האירוע.
 5. חשבונית מס קבלה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בהזמנה.
 6. *חגים / אירועים מיוחדים, מועדים שנקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת פארק תמנע.
 7. למעט במקרים מסוימים בהם יתבצע התשלום, במלואו או בחלקו, במועד אחר ע"פ שיקולי הנהלת הפארק (כגון: בהזמנת 3 יחידות אירוח ומעלה תידרש מקדמה ותחול מדיניות ביטולים שונה, בהזמנת 20 כרטיסים ומעלה).
 8. מובהר בזאת כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה או מי מטעמה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף לתקנון זה.
8. מדיניות ביטול הזמנות ללינה / הזמנת סיורים מודרכים / כרטיסים לאירועים ומופעים בפארק

ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן": חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור מפארק תמנע על תנאי ההזמנה.

מדיניות ביטול הזמנת לינה או הזמנה לכרטיסים תחול על כל הזמנה מרגע ביצועה.
♦ ימי עסקים נחשבים לימים שאינם ימי מנוחה / חג.
♦ בקשה לשינויים בהזמנה  ו/ או ביטול חלקי של ההזמנה – יחויב המזמין בהתאם לתנאי מדיניות ביטולים ושינויים.
♦ דחיית מועד הזמנה – ההזמנה תחויב במלואה, ללא החזר.
הבקשה לביטול / שינוי / דחיית מועד הזמנה  על ידי המזמין תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בטופס מכוון (צור קשר באתר), או באמצעות דואר אלקטרוני,
   לכתובת: [email protected] . או בעל פה, קרי – בטלפון: 08-6316756 (יחויב המזמין לכלול פרטים מזהים). 
   בפנייה, יש לציין פרטים מזהים, מס הזמנה, שם מלא, טלפון לחזרה, סיבת הביטול / השינוי. 
♦ מועד הביטול יחשב המועד בו התקבלה הודעת הביטול אצל מחלקת ההזמנות בפארק.

מובהר בזאת כי חיוב המזמין בגין ביטול ההזמנה, יתבצע על ידי פארק תמנע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לפארק על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף לתקנון זה.

החזר כספי בגין הזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז-2017.

8.1 ביטול הזמנת לינה
8.1.1 תנאי ביטול בהזמנת לינה בקמפינג עם אוהלים פרטיים (חניון לילה) / תחנות עגינה בחניון קראוונים פרטיים:

בעונה רגילה:
8.1.1.1 ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 3 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוח – ללא חיוב.
8.1.1.2 ביטול הזמנה פחות מ – 3 ימי עסקים ועד 1 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין ב - 5% מערכה הכולל של ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
8.1.1.3 ביטול הזמנה ביום האירוח או אי הגעה - Non show  - יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (כולל ארוחות).

בחגים / אירועים מיוחדים:
8.1.1.4 ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 7 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוח – ללא חיוב.
8.1.1.5 ביטול הזמנה פחות מ – 7 ימי עסקים ועד 3 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין ב – 5% מערכה הכולל של ההזמנה  או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
8.1.1.6 ביטול הזמנה פחות מ – 3 ימי עסקים ועד 1 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין ב – 25% מערכה הכולל של ההזמנה.
8.1.1.7 ביטול הזמנה ביום האירוח או אי הגעה Non show  - - יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (כולל ארוחות).

8.1.2. תנאי ביטול בהזמנת יחידת אירוח (חדרי אירוח / קראוון קרקל / "חאן שיזף" * / "אוהלי מורינגה":

בעונה רגילה:
8.1.2.1 ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 4 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוח - יחויב המזמין ב – 5% מערכה הכולל של ההזמנה  או 100 ₪, הנמוך מביניהם. 
          * למעט "חאן שיזף" עליו תחול מדיניות ביטולים של 5% מערכה הכולל של ההזמנה.
8.1.2.2 ביטול הזמנה פחות מ -  4 ימי עסקים ועד 2 ימים לפני מועד האירוח - יחויב המזמין ב -  30% מערכה הכולל של ההזמנה.
8.1.2.3 ביטול הזמנה פחות מ – 2 ימים ובמהלך 24 השעות לפני ההגעה או אי הגעה Non show  - יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (כולל ארוחות).

בחגים / אירועים מיוחדים:
8.1.2.4 ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 14 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוח – יחויב המזמין ב – 5% מערכה הכולל של ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מביניהם. 
           * למעט "חאן שיזף" עליו תחול מדיניות ביטולים של 5% מערכה הכולל של ההזמנה.
8.1.2.5 ביטול הזמנה פחות מ – 14 ימי עסקים  ועד 7 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין ב -  25% מערכה הכולל של  ההזמנה.
8.1.2.6 ביטול הזמנה פחות מ – 7 ימי עסקים ועד 2 ימים לפני יום ההגעה – יחויב המזמין ב - 50% מערכה הכולל ההזמנה.
8.1.2.7 ביטול הזמנה פחות מ – 2 ימי עסקים ובמהלך 24 השעות לפני מועד האירוח או אי הגעה Non show  - יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (כולל ארוחות).

8.2 ביטול הזמנת כרטיסים
8.2.1 תנאי ביטול בהזמנת כרטיסים לסיורי ערב מודרכים:
8.1.2.1 ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 2 ימים (ימי עסקים) – ללא חיוב.
8.1.2.2 ביטול הזמנה במהלך 24 השעות לפני הפעילות, או ביום הפעילות או אי הגעה לפעילות Non show  ו/או בגין איחור לפעילות – יחויב המזמין ב 100% מערכה המלא של ההזמנה.

8.2.2 תנאי ביטול בהזמנת כרטיסים לאירועים מיוחדים /והופעות:

8.2.2.1  ביטול הזמנה מיום ביצועה עד 7 ימי עסקים לפני ההופעה, יחויב המזמין ב- 50% דמי ביטול מסכום ההזמנה הכולל.

8.2.2.2 ביטול הזמנה של 7 ימים  או אי הגעה Non show ו/או בגין איחור המזמין – יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (100%).           

 • בהזמנת סיורים פרטיים / פעילות פרטית:
  ביטול עד שבוע לפני הפעילות המוזמנת – יחול חיוב של 15% מערכה הכולל של ההזמנה.
  בין 7 ל – 3 ימים (שאינם ימי עסקים) – יחול חיוב של 50%.
  פחות מ -  3 ימים – דמי הביטול יהיה על בסיס חיוב מלא של ההזמנה.
   
9. שינוי הזמנה על ידי המזמין
 1. כל שינוי בהזמנה יתבצע במייל ו/או מול מרכז ההזמנות, בכפוף להוראות חוק הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. באחריות הלקוח לוודא כי הודעת השינוי או הביטול התקבלה.
 2. בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת: [email protected] . או בעל פה, קרי – בטלפון: 08-6316756 (יחויב המזמין לכלול פרטים מזהים).
 3. שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד אישור הבקשה ע"י מרכז ההזמנות.
 4. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב ומאושרות בידי מחלקת ההזמנות של פארק תמנע.
 5. המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שיימסרו לו ממחלקת ההזמנות טרם ביצוע השינוי המבוקש.
 6. בכל מקרה בו המזמין מצא עסקה במחיר נמוך מערך ההזמנה שבוצעה דרך האתר ויבקש ביטול הזמנה ושינוי ערכה על פי זכאותו כחבר מועדון / ארגון / תושב אזור, ההזמנה שביקש לבטל, תחויב בדמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה או ב – 100 ₪, הנמוך מבינהם. וזאת, גם אם ביקש להמירה בהזמנה אחרת.
10. קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, התכנים, התמונות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים, ככל שיהיו כאלה, הנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה או של צדדים שלישיים שהתירו למפעילה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
 3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
 4. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר ו/או האפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
 5. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, ככל שיש כאלה, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, העשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
 6. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות מזכויותיהם. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני למפעילה.
11. ויתור על זכויות
 1. בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון כויתור על זכות מזכויותיה.
 2. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.
 3. סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
12. סמכות שיפוט

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבית משפט המוסמך בעיר אילת בלבד.

13. ליצירת קשר לחצו כאן >>