שינוי הזמנה על ידי המזמין

5.1. כל שינוי בהזמנה יתבצע במייל ו/או מול מרכז ההזמנות, בכפוף להוראות חוק הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. באחריות הלקוח לוודא כי הודעת השינוי או הביטול התקבלה.

5.2. בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת: timnavc@parktimna.co.il . או בעל פה, קרי – בטלפון: 08-6316756 (יחויב המזמין לכלול פרטים מזהים).

5.3. שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד אישור הבקשה ע"י מרכז ההזמנות.

5.4. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב ומאושרות בידי מחלקת ההזמנות של פארק תמנע.

5.5. המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שיימסרו לו ממחלקת ההזמנות טרם ביצוע השינוי המבוקש.

5.6. בכל מקרה בו המזמין מצא עסקה במחיר נמוך מערך ההזמנה שבוצעה דרך האתר ויבקש ביטול הזמנה ושינוי ערכה על פי זכאותו כחבר מועדון / ארגון / תושב אזור, ההזמנה שביקש לבטל, תחויב בדמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה או ב – 100 ₪, הנמוך מבינהם. וזאת, גם אם ביקש להמירה בהזמנה אחרת.