כתב התחייבות רוכב אופניים

הריני מצהיר/ה כי ברצוני להשתתף בפעילות רכיבת אופניים בשבילי פארק תמנע (להלן: "הפעילות" ו- "הפארק"), מסכים/ה ומאשר/ת כדלקמן:

 1. ידוע לי כי היקף מסלולי הרכיבה וכי הרכיבה מתבצעת בתנאי שטח ובשבילי עפר, וכי ההשתתפות בפעילות הינה בעלת סיכון, מעצם טיבה, ועלולה לגרום לנזקי גוף ורכוש.
 2. הנני כשיר/ה ומיומן/ת ברכיבת אופניים, מצב בריאותי וכושרי הגופני טוב ויציב ולא ידוע לי על מגבלה ו/או על מניעה גופנית ובריאותית העלולה לפגוע ביכולתי לבצע את הפעילות.
 3. הנני מודע/ת לסיכונים הנובעים מהפעילות; בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הללו הנני נוטל/ת על עצמי מרצון סיכונים אלו ובוחר/ת להשתתף בפעילות.
 4. הרכיבה היא באחריותי בלבד, הריני מקבל/ת את האחריות המלאה לכל נזק אשר יגרם לי ו/או לצד שלישי במהלך הפעילות בפארק, אף גורם לא יהיה אחראי לכל פגיעה ונזק שייגרמו לי או למי מטעמי בשביל שבו הותרה הרכיבה ו/או בשבילים אחרים.
 5. הרכיבה בשבילי הפארק מותרת אך ורק בשבילים המיועדים לכך, כל סטייה מהשביל אסורה ומסוכנת.
 6. השביל עובר בדרכים המשותפות לרכב מנועי ולהולכי רגל. הריני מתחייב/ת לרכב במשנה זהירות על פי חוקי התנועה ובהתאם לשילוט המוצב בדרך.
 7. הפעילות נועדה לרוכבים מנוסים ומיומנים בלבד. כל רוכב מתחת לגיל 12 חייב ליווי מבוגר.
 8. הריני מתחייב/ת לבצע תכנון רכיבה בהתאם לתנאי מזג האוויר והתכנון הינו באחריותי בלבד.
 9. אין לרכב בשביל בימי גשם, אין לחצות ערוצי נחל זורמים ובימי שרב יש להימנע מרכיבה ולהישמר מהתייבשות וממכת חום.
 10. חלה חובה להצטייד בכמות מספקת של מים (לכל הפחות 3 ליטרים לרוכב). אין נקודת מים במהלך הרכיבה למעט במתחם האגם.  
 11. הרכיבה בשעות החשכה אסורה בהחלט.
 12. חלה חובה לחבוש קסדה בעת הרכיבה.

 

הריני מצהיר/ה כי קראתי את כל האמור בכתב זה, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני החופשי.

 

כתב התחייבות לרוכב האופניים בפארק תמנע

Browser not supported